• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Syllabuset Menaxhment dhe ekonomiks (BA)

 

 

Menaxhment dhe ekonomiks (BA) Viti i I-rë

 

Lënda mësimore

O/Z

Profesori i Lëndës

SYLLABUSET

Statistikë Ekonomike

O

Dr.Shyqeri Kabashi

Shkarko

Mikroekonomia I

O

Dr. Musa Limani

Shkarko

Anglishtja Ekonomike

O

Mr.Agnesa Çanta

Shkarko

Hyrje në informatikë

O

Mr.Aferdita Dervishi

Shkarko

Kontratat në biznes

O

Dr.Hava Bujupaj

Shkarko

Bazat e kontabilitetit

O

Dr.Kemajl Ramadani

Shkarko

Shkrim akademik

O

Dr.Emin Kabashi

Shkarko

Matematikë

O

Dr.Reshat Kadriu

Shkarko

Makroekonomia I

O

Dr. Agim Berisha

Shkarko

Sociologjia ekonomike

Z

Dr.Rrustem Buzhala

Shkarko

E Drejta Biznesore

Z

Dr. Haxhi Gashi

Shkarko

Menaxhment dhe ekonomiks (BA) Viti i II-të

 

Lënda mësimore

O/Z

Profesori i Lëndës

SYLLABUSET

Kontabilitet financiar

O

Dr.Kemajl Ramadani

Shkarko

Marketing

O

Dr.Nexhmije Kabashi

Shkarko

Matematikë në biznes

O

Dr.Reshat Kadriu

Shkarko

Informatikë në biznes

O

Dr.Lejla Abazi Behxheti

Shkarko

Biznesi i vogël dhe i mesëm

 

O

 

Mr.Fatbardha Jashari

 

Shkarko

Menaxhim

O

Dr.Shyqeri Kabashi

Shkarko

Financat e korporatave

O

Mr.Kujtim Raçi

Shkarko

Integrime ekonomike evropiane

 

O

 

Dr. Musa Limani

 

Shkarko

Anglishtja Ekonomike II

O

Mr.Agnesa Çanta

Shkarko

Financat

Z

Dr.Sabahudin Komani

Shkarko

Bazat e Ndërmarrësisë

Z

Mr.Valbona Zeqiraj

Shkarko

 

Menaxhment dhe ekonomiks (BA) Viti i III-të

 

Lënda mësimore

O/Z

Profesori i Lëndes

SYLLABUSET

Biznesi Ndërkombëtar

O

Mr.Safete Hadergjonaj

Shkarko

Burimet Njerëzore

O

Dr.Vehbi Ramaj

Shkarko

Hyrje në Vendosje

O

Dr.Shyqeri Kabashi

Shkarko

Menaxhimi i Bankave

O

Mr.Kujtim Raçi

Shkarko

Hyrje në Menaxhimin e projekteve

O

Dr.Vehbi Ramaj

Shkarko

Bazat e Menaxhimit strategjik

O

Mr.Fatbardha Jashari

Shkarko

Menaxhimi i sistemeve të informacionit

O

 

Shkarko

Etika në biznes

O

Dr.Nexhmije Kabashi

Shkarko

Bazat e Menaxhimit financiar

Z

Dr. Agim Berisha

Shkarko

Ekonomia e tranzicionit

Z

 

Shkarko

Punim diplome

O