• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

SYLLABUSET MENAXHIMI I EMERGJENCAVE (BA)

MENAXHIMI I EMERGJENCAVE (BA)

Lënda mësimore

O/Z

Bartësi i Lëndes

SYLLABUSET

Hyrje në Menaxhimin e emergjencave

O

Dr. Kudusi Lama

 

Shkarko

Statistika në Emergjenca

O

Dr. Shyqeri Kabashi

Shkarko

Hyrje në të drejtën e emergjencave

O

Mr. Fehmi Krasniqi

Shkarko

Praktikë në Emergjenca

O

Mr. Rrahman Sefedini,

Shkarko

Informatika në Emergjenca

O

Mr. Afërdita Dervishi

Shkarko

Burimet e energjisë

O

Dr. Xhevat Berisha

Shkarko

Menaxhimi i mbrojtjes nga zjarri

O

Dr. Fejzullah Krasniqi

Shkarko

Matematika në Emergjenca

O

Dr. Reshat Kadriu

Shkarko

Kërkim – Shpëtimi në

Emergjenca

O

Dr. Kudusi Lama

Shkarko

Shkrim akademik

Z

Dr. Emin Kabashi

Shkarko

Anglishtja e emergjencave

Z

Mr. Agnesa Çanta

Shkarko

MENAXHIMI I EMERGJENCAVE (BA)  viti i II-të,

Lënda mësimore

O/Z

Bartësi i Lëndes

SYLLABUSET

Materialet kimike dhe biologjike

O

Dr. Adem Musliu

Shkarko

Lufta kibernetike

O

Lejla

Shkarko

Menaxhimi i emergjencave

O

Dr.Kudusi Lama

Shkarko

Eksplozivat dhe proceset e ndezjes

O

Akad. Fejzullah Krasniqi

Shkarko

Marketing

Z

Dr.Nexhmije Kabashi

Shkarko

Biznesi i vogël dhe i mesëm

Z

Dr.Fatbardha Jashari

Shkarko

Mjekësia në emergjenca

O

Dr. Adem Musliu

Shkarko

Menaxhim

O

Dr.Shyqeri Kabashi

Shkarko

Praktika II - SOP

O

Mr.Rrahman Sefedini

Shkarko

Psikologjia në emergjenca

O

 

Shkarko

Mjetet dhe taktikat për mbrojtje nga zjarri

O

 

Shkarko


MENAXHIMI I EMERGJENCAVE (BA)  viti i III-të

Lënda mësimore

O/Z

Bartësi i Lëndes

SYLLABUSET

Mbrojtja e ambientit

O

 

Shkarko

Materiet e rrezikshme - transporti

O

Mr. Shefket Ismajli

Shkarko

Makinat dhe pajisjet teknike

O

Dr. Xhevat Berisha

Shkarko

Metodat e shuarjes së zjarrit

O

Dr. Izet Shehu

Shkarko

Hyrje në Vendosje

O

Dr. Shyqeri Kabashi

Shkarko

Praktika Planifikuese

O

Dr.Suzana Aliu

Shkarko

Rregullat e mbrojtjes nëpunë dhe nga zjarri

O

 

Shkarko

Preventiva për Mbrojtjennga Fatkeqësitë

O

Mr. Shefket Ismajli

Shkarko

Proceset biokimike

O

Dr. Adem Musliu

Bazat e Menaxhimitstrategjik

Z

Mr. Fatbardha Jashari

Bazat e Menaxhimit financiar

Z

Dr. Agim Berisha