• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Syllabuset Juridik LLB

 

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (BA) Viti i I-rë

 

Lënda mësimore

O/Z

Profesori i Lëndës

SYLLABUSET

Statistikë Juridike

O

Dr. Shyqeri Kabashi

Shkarko

Ekonomia

O

Dr. Nexhmije Kabashi

Shkarko

Anglishtja Juridike I

O

Mr.Agnesa Çanta

Shkarko

Bazat e sistemit gjyqësor

O

Mr.Besim Kelmendi

Shkarko

Informatikë Juridike

Z

Mr. Aferdita Dervishi

Shkarko

Shkrimi akademik

O

Dr. Emin Kabashi

Shkarko

E drejta Evropiane

O

Mr.Rafet Haxhaj

Shkarko

Fillet e së drejtës

O

Dr.Kadri Bicaj

Shkarko

E drejta ndërkomb. për të drejtat e njeriut

O

Mr. Blerim Burjani

Shkarko

Teoria dhe praktika parlamentare

Z

Mr.Sami Selmani

Shkarko

Sociologjia Juridike

Z

Dr Rrustem Buzhala

 

 

  

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (BA) Viti i II-të

 

Lënda mësimore

O/Z

Profesori i Lëndës

SYLLABUSET

E drejta kushtetuese

O

Dr. Feti Limani

Shkarko

Kriminalistika

O

Mr. Elmi Kelmendi

Shkarko

E drejta familjare dhe trashëgimore

O

Mr.Halim Kuliqi

Shkarko

E drejta penale e përgjithshme

O

Mr.Elmi Kelmendi

Shkarko

Politika kriminale

Z

Mr.Sami Selmani

Shkarko

E drejta administrative

O

 

Shkarko

E drejta civile

O

Dr. Haxhi Gashi

Shkarko

Ekonomia e aplikuar

O

Dr. Nexhmije Kabashi

Shkarko

E drejta penale e posaçme

O

Mr.Elmi Kelmendi

Shkarko

Anglishtja juridike II

Z

Mr Agnesa Çanta

Shkarko

Klinika juridike civile

Z

 

Shkarko

 

 JURIDIK I PËRGJITHSHËM (BA) Viti i III-të             

 

Lënda mësimore

O/Z

Profesori i Lëndës

SYLLABUSET

E drejta ndërkombëtare publike

O

Dr. Afrim Osmani

Shkarko

E drejta e detyrimeve

O

Dr. Haxhi Gashi

Shkarko

Organizatat ndërkombëtare

O

Mr. Blerim Burjani

Shkarko

Procedura administrative

O

Mr.Rafet Haxhaj

Shkarko

Financat dhe e drejta financiare

O

Dr. Sabahudin Komoni

Shkarko

E drejta e punës

O

 

Shkarko

E drejta e procedurës penale

O

Dr.Feti Limani

Shkarko

E drejta ndërkombëtare private

O

Dr. Afrim Osmani

Shkarko

Administrimi lokal

Z

Mr. Blerim Burjani

Shkarko

E drejta e Arbitrazhit

Z

Mr. Ramadan Thaçi

Shkarko

Krimi i Organizuar

Z

 

Shkarko

 

 

 

JURIDIK I PËRGJITHSHËM (BA) Viti i IV-të         

 

Lënda mësimore

O/Z

Profesori i Lëndës

SYLLABUSET

E drejta procedurale civile

O

Dr.Haxhi Gashi

Shkarko

Metodologjia dhe shkrimi ligjor

O

Dr.Kadri Bicaj

Shkarko

Ekzekutimi i Sanksioneve Penale

O

Dr.Qebir Avziu

Shkarko

E drejta tregtare

O

Mr.Ibrahim Mala

Shkarko

 

 

Drejtimi i Shkencave Penale – Juridike, Viti i IV-të

 

Lënda mësimore

O/Z

Profesori i Lëndës

SYLLABUSET

E drejta penale për të mitur

O

Mr.Besim Kelmendi

Shkarko

E drejta procedurale penale – pjesa e posaçme

O

Mr.Besim Kelmendi

Shkarko

Viktimologjia

O

Mr.Halim Kuliqi

Shkarko

E drejta penale ndërkombëtare

O

Mr.Elmi Kelmendi

Shkarko

E drejta e sigurimeve

Z

Dr.Vehbi Ramaj

Shkarko